Idrottsmedicin

Idrottsmedicin är ett specialistområde för sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare. Idrottsmedicinaren har kunskap om skador och sjukdomstillstånd relaterade till fysisk aktivitet och idrott. Detta kräver fördjupade kunskaper om akuta och överbelastningsrelaterade skador som uppkommit i samband med träning och idrott. Några exempel på detta kan vara:
* Optimera funktion och förkorta konvalescenstid efter en operation.
* Bryta långvarig överbelastningsskada/eller smärttillstånd
* Minska risk för återfall pga relativ svaghet eller mindre gynnsamma rörelsemönster

Idrottsmedicinaren har alltså teoretiskt och praktiskt kunnande om träning av den friska och sjuka/skadade individen på ett fysiologiskt och träningstekniskt plan, enkelt uttryckt; kunskap om hur träningen bör bedrivas för att optimera den sökta träningseffekten och undvika skador.

Idrottsmedicinaren behandlar likväl motionärer och elitidrottare i alla åldrar. Behandlingen grundar sig ofta på ett anpassat träningsupplägg som ställer gradvis ökade krav på den skadade vävnaden vilket leder till s.k. adaptation (anpassning) av det skadade området och återställande av den bristande funktionen. Hänsyn tas givetvis också till omkringliggande strukturer för att tillse att det finns en god balans avseende styrka och rörlighet.

Vid behov utförs ultraljudsundersökning av den skadade kroppsdelen för att fastställa skadans omfattning och art.